sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa skazał klienta naszej kancelarii za przestępstwo niewpłacenia pobranego podatku.

Skazanie opierało się na konstrukcji odpowiedzialności subsydiarnej tj. za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Wyrok nie ostał się długo, gdyż już w dniu 03 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, uwzględnił wniesioną przez naszą kancelarię apelację i zmienił zaskarżony wyrok poprzez uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

Apelacja doświadczonego obrońcy adwokata od spraw karnych doprowadziła do zmiany wyroku w drugiej instancji, co nie zdarza się często.
W tym przypadku pomoc prawna adwokata karnisty okazała się decydująca dla losów sprawy.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h