Ponad 10 lat doświadczenia w sprawach karnych.

Prawo i sprawy karne - adwokat

Pomoc adwokacka i porady w sprawach karnych

Zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem tylko adwokat (osoba uprawniona do wykonywania zawodu adwokata i aplikant adwokacki zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. "Prawo o adwokaturze") ma prawo do obrony podejrzanego/oskarżonego w postępowaniu karnym. Wskazana regulacja ma za zadanie zapewnienie, aby pomocy prawnej w tej niezwykle istotnej dziedzinie prawa udzielały jedynie osoby o najwyższym stopniu przygotowania zawodowego do roli obrońcy. Niemniej, nawet szeroka wiedza z zakresu prawa karnego musi być poparta również stosownym doświadczeniem w prowadzeniu takich spraw. Dobry mecenas od spraw karnych znający problematykę różnych przestępstw, może wiele pomóc. Na wczesnym etapie postępowania przyda się porada prawna oraz możliwa strategia działania.

Mecenas - dobry specjalista od prawa

Adwokaci karniści i aplikanci adwokaccy Naszej Kancelarii z siedzibą w Warszawie w powierzonych sprawach karnych stawiają sobie za cel, w zależności od zmiennych stanów faktycznych, albo doprowadzenie do uniewinnienia klienta od stawianych mu zarzutów albo do jak największego złagodzenia skutków prawno-karnej reakcji Państwa wobec niego.

Prawo karne – najczęściej prowadzone sprawy karne

Najczęściej prowadzone sprawy karne przez adwokatów karnistów i aplikantów adwokackich Naszej Kancelarii:

 1. Oszustwo ( art. 286 k.k.)
 2. Kradzież z włamaniem ( art. 279 k.k.)
 3. Jazda pod wpływem alkoholu ( art. 178a k.k)
 4. Wypadek drogowy ( art. 177 k.k)
 5. Rozbój (art. 280 k.k.)

Kancelaria w Warszawie

Najczęściej prowadzone sprawy karne wykonawcze przez adwokatów karnistów i aplikantów adwokackich Naszej Kancelarii to:

 1. Dozór elektroniczny (wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego)
 2. Odroczenie/przerwa wykonania kary

Udzielane przez mecenasa od spraw karnych porady, pomoc w zbieraniu materiału dowodowego oraz reprezentacja w sądzie to część oferty naszej kancelarii.

Rodzaje spraw karnych i zakres porad

Zwykłe Sprawy Karne

Najobszerniejszą kategorią w materii prawa karnego są sprawy zwykłe. Obejmują one najróżniejsze postępowania, w tym dotyczące naruszenia prawa własności, wolności (także seksualnej), nietykalności, a także praw dotyczących zdrowia i życia. Osobie podejrzanej stawia się zarzuty dokonania określonego czynu zabronionego, noszącego znamiona przestępstwa, natomiast w przypadku wniesienia już sprawy do sądu, jest ona postawiona w stan oskarżenia. Od momentu zatrzymania, jeszcze na etapie przygotowawczym, podejrzanemu przysługuje możliwość skorzystania z pomocy adwokata od spraw karnych.

Do postępowań tej kategorii można zaliczyć, m.in.:

 • kradzież (w tym też dokumentów i danych osobowych), napaść z bronią w ręku czy rozbój,
 • posiadanie i handel nielegalnymi środkami odurzającymi (narkotykami i innymi),
 • błędy w sztuce medycznej,
 • jazda pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych nielegalnych środków psychotropowych,
 • oszustwa i wyłudzenia,
 • pobicie, zabójstwo i inne przestępstwa przeciwko zdrowiu,
 • zniesławienie i pomówienie,
 • uczestnictwo w wypadku komunikacyjnym (zarówno jako sprawca, jak i pokrzywdzony).

Klienci z Warszawy, którzy zwracają się do naszej kancelarii po porady prawne jako ofiary przestępstwa lub podejrzani czy oskarżeni, w ramach prawa karnego mogą liczyć na profesjonalne i kompleksowe wsparcie, obejmujące m.in.:

 • fachowe doradztwo – zarówno jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego, jak i na każdym kolejnym etapie sprawy,
 • aktywną reprezentację przed organami ścigania oraz przed sądami wszystkich instancji – w charakterze obrońcy czy pełnomocnika strony pokrzywdzonej,
 • pomoc w sporządzeniu zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa,
 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia interesów finansowych w postępowaniu karnym,
 • sporządzanie wszelkich pism i wniosków, w tym apelacji i kasacji, które są niezbędne w sprawach karnych,
 • przeciwdziałanie stosowaniu środków zapobiegawczych (jak np. areszt) wobec naszych klientów.

Sprawy Karne Gospodarcze

Ta kategoria prawa karnego dotyczy przede wszystkim osób, które posiadają lub zarządzają działalnością gospodarczą. Jako osobom podejrzanym i oskarżonym, mogą im zostać postawione zarzuty działania na szkodę przedsiębiorstwa, jak i prób skorumpowania funkcjonariusza państwowego. Natomiast jako pokrzywdzeni mogą stać się ofiarami nieuczciwych praktyk ze strony wspólników. Sprawy tego typu są o tyle newralgiczne, że dotyczą nie tylko dobrego imienia klienta, ale też firmy, którą prowadzi. Stąd też ważna jest też dbałość o renomę spółki, jako wiarygodnego partnera biznesowego.

Jakie są przykładowe sprawy karne gospodarcze, w jakich pomóc może nasz adwokat:

 • działanie na szkodę spółki,
 • oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe,
 • korupcja (zarówno łapownictwo bierne, jak i czynne),
 • działanie na szkodę wierzycieli,
 • oszustwa i wyłudzenie kredytów lub dotacji,
 • oszustwa internetowe,
 • oszustwa finansowe,
 • sprawy związane z nielegalnymi praktykami stosowanymi w ramach przetargów i zamówień publicznych,
 • postępowanie związane z odpowiedzialnością członków zarządu spółki.

Dbając o interesy klientów, którzy zgłaszają się do naszej kancelarii w sprawach karnych gospodarczych, oferujemy:

 • kompleksową reprezentację, zarówno w charakterze obrońcy osoby podejrzanej lub oskarżonej, jak i pełnomocnika strony pokrzywdzonej, na każdym etapie postępowania,
 • dbałość o to, aby działania organów ścigania (policji, prokuratury i innych), nie odbiła się negatywnie na interesach biznesowych naszych klientów, w tym też na dobrej opinii i pozycji jego działalności,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie zgodności działań klienta z prawem – udzielamy porad, a także rozwiewamy wszelkie wątpliwości, zalecając określone postępowanie i przestrzegając przed praktykami, które z punktu konkretnych ustaw, mogą zostać uznane za nielegalne.

Sprawy Karne Skarbowe

W przypadku spraw karno-skarbowych mamy do czynienia z postępowaniami dotyczącymi nieprawidłowości w rozliczeniach z fiskusem – niezależnie, czy wynikają z niezamierzonego, czy też zamierzonego działania. Sprawy karne skarbowe mogą więc zostać założone osobom, które pomyliły się w swoich rozliczeniach i nie dostarczyły stosownych wyjaśnień do Urzędu Skarbowego na czas, jak i tym, które są podejrzane o próby dokonania oszustwa podatkowego. W praktyce postępowania te często są wszczynane przeciwko niewinnym osobom, które na pewnym etapie mogły popełnić błąd.

W zakresie prawa karnego skarbowego możemy wyróżnić takie sprawy, jak:

 • postępowanie w sprawach oszustw podatkowych (opisanych szerzej w art. 56 Kodeksu Karno-Skarbowego),
 • postępowanie w przypadku podejrzewania wyłudzenia podatku VAT,
 • nieprowadzenie lub nieprzechowywanie ksiąg w siedzibie głównej, przedstawicielstwie czy oddziale lub też, w przypadku korzystania z usług księgowych zewnętrznego podmiotu, w miejscu określonym w umowie z danym biurem rachunkowym,
 • utrudnianie lub uniemożliwienie dokonania kontroli skarbowej przez uprawnionego do tego celu urzędnika państwowego.

Nasza kancelaria prawna udziela klientom stosownych porad, a także świadczy kompleksową pomoc w zakresie spraw wynikających z KKS. Nasze działania obejmują, m.in.:

 • profesjonalne doradztwo w zakresie podejmowanych przez klienta działań – poradzimy, w którym momencie lepiej jest skorzystać z instytucji czynnego żalu, a także, w której sprawie lepiej wziąć pod uwagę możliwość dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
 • skuteczną reprezentację interesów podejrzanego i oskarżonego na każdym etapie – od kontroli, przez postępowanie przygotowawcze po pełnomocnictwo przed sądami wszystkich instancji,
 • prowadzenie korespondencji między naszym klientem a określonymi organami skarbowymi,
 • przygotowywanie stosownych pism i wniosków, koniecznych z punktu sprawy z zakresu prawa karno-skarbowego.

Sprawy Karne Wykonawcze

Kategoria ta dotyczy osób, które zostały już skazane prawomocnym wyrokiem, a sąd wyznaczył określoną karę. Sprawy karne wykonawcze to postępowania, które dotyczą warunków odbywania kary pozbawienia czy ograniczenia wolności, a także związanych z zapłatą grzywny lub też wykonaniem obowiązków wynikających z orzeczenia sądu. Korzystając z pomocy mecenasa od spraw karnych, skazany, jeśli ma do tego uzasadnione podstawy, może skuteczniej starać się o dogodniejsze warunki w związku z wyznaczoną karą.

Pośród spraw z tej materii możemy wyróżnić postępowanie:

 • dotyczące odroczenia wykonania kary,
 • o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • o uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary przy zastosowaniu systemu dozoru elektronicznego,
 • dotyczące warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonania reszty kary,
 • o rozłożenie zapłaty grzywny na raty,
 • o zadośćuczynienie od aresztu śledczego, jeśli warunki w celi były złe lub też doszło do pogorszenia stanu zdrowia osadzonego,
 • o wydanie kary łącznej,
 • dotyczące warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Uzyskanie najlepszych warunków odbywania kary przez osoby skazane, które zwróciły się po pomoc do naszej kancelarii z Warszawy, należy do najwyższych priorytetów. W tym zakresie oferujemy:

 • profesjonalną obsługę i pomoc w sporządzaniu konkretnych wniosków (np. o warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia, o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, o losową przepustkę lub też o rozłożenie kary grzywny na raty),
 • specjalistyczne porady w przypadku, jeśli odbywają karę ograniczenia wolności (np. jak skorzystać z dozoru elektronicznego),
 • informację o tym, w jakich okolicznościach można zwrócić się z wnioskiem o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, a także związanymi z tą instytucją konsekwencjami,
 • reprezentację przed sądami penitencjarnymi.

Sprawy Wykroczeniowe

Postępowania dotyczące spraw wykroczeniowych dotyczą czynów o najniższej szkodliwości społecznej. Mimo tego często wiążą się z wieloma niedogodnościami dla osób, które są obwinione o popełnienie wykroczenia. Oprócz określonych w kodeksie kar, sąd może również zadecydować o zastosowaniu dodatkowych środków karnych, jak na przykład zakaz prowadzenia pojazdów czy zbliżania się do danych osób lub miejsc. Stąd też pomoc adwokata w sprawach wykroczeniowych może okazać się konieczna. Mimo niższej rangi od przestępstwa, postępowania te nie są wcale mniej poważne.

Do wykroczeń należą m.in. takie działania, jak:

 • zakłócanie porządku publicznego,
 • zakłócanie miru domowego,
 • uszkadzanie mienia (prywatnego, jak i publicznego),
 • niezgodne z przepisami pozbywanie się odpadów,
 • wyrabianie, posiadanie, nabywanie, a także dostarczanie wytrychów (o ile osoba taka nie trudni się zawodem, w którym są one potrzebne),
 • nieposiadanie dowodu osobistego,
 • prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia.

W ramach wsparcia dla klientów, którzy zwrócili się po pomoc do naszej kancelarii, świadczymy:

 • pełną reprezentację ich interesów na etapie postępowania przygotowawczego, a także przed sądami wszystkich instancji – podejmujemy się obrony osób obwinionych, jak i działamy jako pełnomocnicy stron poszkodowanych,
 • pomoc w zakresie sporządzania i składania zawiadomień o popełnieniu wykroczenia,
 • doradztwo w zabezpieczeniu interesów finansowych, w tym na przykład dotyczące uzyskania odpowiedniego odszkodowania od sprawcy wypadku,
 • sporządzanie i wnoszenie wszystkich niezbędnych pism w sprawach wykroczeniowych (także odwołania od nieprawomocnego wyroku sądu).