sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

Prawo i sprawy karne - adwokat

Pomoc adwokacka i porady w sprawach karnych

Zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem tylko adwokat (osoba uprawniona do wykonywania zawodu adwokata i aplikant adwokacki zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. „Prawo o adwokaturze”) ma prawo do obrony podejrzanego/oskarżonego w postępowaniu karnym. Wskazana regulacja ma za zadanie zapewnienie, aby pomocy prawnej w tej niezwykle istotnej dziedzinie prawa udzielały jedynie osoby o najwyższym stopniu przygotowania zawodowego do roli obrońcy. Niemniej, nawet szeroka wiedza z zakresu prawa karnego musi być poparta również stosownym doświadczeniem w prowadzeniu takich spraw. Dobry mecenas od spraw karnych znający problematykę różnych przestępstw, może wiele pomóc. Na wczesnym etapie postępowania przyda się porada prawna oraz możliwa strategia działania

Mecenas - dobry specjalista od prawa

Najczęściej prowadzone sprawy karne przez adwokatów karnistów i aplikantów adwokackich Naszej Kancelarii:

 1.  1. Oszustwo ( art. 286 k.k.)
 2.  2. Kradzież z włamaniem ( art. 279 k.k.)
 3.  3. Jazda pod wpływem alkoholu ( art. 178a k.k)
 4.  4. Wypadek drogowy ( art. 177 k.k)
 5. Rozbój (art. 280 k.k.)

Kancelaria w Warszawie

Najczęściej prowadzone sprawy karne wykonawcze przez adwokatów karnistów i aplikantów adwokackich Naszej Kancelarii to:

 1.  1. Dozór elektroniczny (wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego)
 2.  2. Odroczenie/przerwa wykonania kary

Udzielane przez mecenasa od spraw karnych porady, pomoc w zbieraniu materiału dowodowego oraz reprezentacja w sądzie to część oferty naszej kancelarii.

Rodzaje spraw karnych i zakres porad

Zwykłe Sprawy Karne

Najobszerniejszą kategorią w materii prawa karnego są sprawy zwykłe. Obejmują one najróżniejsze postępowania, w tym dotyczące naruszenia prawa własności, wolności (także seksualnej), nietykalności, a także praw dotyczących zdrowia i życia. Osobie podejrzanej stawia się zarzuty dokonania określonego czynu zabronionego, noszącego znamiona przestępstwa, natomiast w przypadku wniesienia już sprawy do sądu, jest ona postawiona w stan oskarżenia. Od momentu zatrzymania, jeszcze na etapie przygotowawczym, podejrzanemu przysługuje możliwość skorzystania z pomocy adwokata od spraw karnych.

Do postępowań tej kategorii można zaliczyć, m.in.:

 •  • kradzież (w tym też dokumentów i danych osobowych), napaść z bronią w ręku czy rozbój,
 •  • posiadanie i handel nielegalnymi środkami odurzającymi (narkotykami i innymi),
 •  • błędy w sztuce medycznej,
 •  • jazda pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych nielegalnych środków psychotropowych,
 •  • oszustwa i wyłudzenia,
 •  • pobicie, zabójstwo i inne przestępstwa przeciwko zdrowiu,
 •  • zniesławienie i pomówienie,
 •  • uczestnictwo w wypadku komunikacyjnym (zarówno jako sprawca, jak i pokrzywdzony).

Klienci z Warszawy, którzy zwracają się do naszej kancelarii po porady prawne jako ofiary przestępstwa lub podejrzani czy oskarżeni, w ramach prawa karnego mogą liczyć na profesjonalne i kompleksowe wsparcie, obejmujące m.in.:

 •  • fachowe doradztwo – zarówno jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego, jak i na każdym kolejnym etapie sprawy,
 •  • aktywną reprezentację przed organami ścigania oraz przed sądami wszystkich instancji – w charakterze obrońcy czy pełnomocnika strony pokrzywdzonej,
 •  • pomoc w sporządzeniu zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa,
 •  • doradztwo w zakresie zabezpieczenia interesów finansowych w postępowaniu karnym,
 •  • sporządzanie wszelkich pism i wniosków, w tym apelacji i kasacji, które są niezbędne w sprawach karnych,
 •  • przeciwdziałanie stosowaniu środków zapobiegawczych (jak np. areszt) wobec naszych klientów.

Sprawy Karne Gospodarcze

Ta kategoria prawa karnego dotyczy przede wszystkim osób, które posiadają lub zarządzają działalnością gospodarczą. Jako osobom podejrzanym i oskarżonym, mogą im zostać postawione zarzuty działania na szkodę przedsiębiorstwa, jak i prób skorumpowania funkcjonariusza państwowego. Natomiast jako pokrzywdzeni mogą stać się ofiarami nieuczciwych praktyk ze strony wspólników. Sprawy tego typu są o tyle newralgiczne, że dotyczą nie tylko dobrego imienia klienta, ale też firmy, którą prowadzi. Stąd też ważna jest też dbałość o renomę spółki, jako wiarygodnego partnera biznesowego.

Jakie są przykładowe sprawy karne gospodarcze, w jakich pomóc może nasz adwokat:

 •  • działanie na szkodę spółki,
 •  • oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe,
 •  • korupcja (zarówno łapownictwo bierne, jak i czynne),
 •  • działanie na szkodę wierzycieli,
 •  • oszustwa i wyłudzenie kredytów lub dotacji,
 •  • oszustwa internetowe,
 •  • oszustwa finansowe,
 •  • sprawy związane z nielegalnymi praktykami stosowanymi w ramach przetargów i zamówień publicznych,
 •  • postępowanie związane z odpowiedzialnością członków zarządu spółki.

Dbając o interesy klientów, którzy zgłaszają się do naszej kancelarii w sprawach karnych gospodarczych, oferujemy:

 •  • kompleksową reprezentację, zarówno w charakterze obrońcy osoby podejrzanej lub oskarżonej, jak i pełnomocnika strony pokrzywdzonej, na każdym etapie postępowania,
 •  • dbałość o to, aby działania organów ścigania (policji, prokuratury i innych), nie odbiła się negatywnie na interesach biznesowych naszych klientów, w tym też na dobrej opinii i pozycji jego działalności,
 •  • kompleksowe doradztwo w zakresie zgodności działań klienta z prawem – udzielamy porad, a także rozwiewamy wszelkie wątpliwości, zalecając określone postępowanie i przestrzegając przed praktykami, które z punktu konkretnych ustaw, mogą zostać uznane za nielegalne.

Sprawy Karne Wykonawcze

Kategoria ta dotyczy osób, które zostały już skazane prawomocnym wyrokiem, a sąd wyznaczył określoną karę. Sprawy karne wykonawcze to postępowania, które dotyczą warunków odbywania kary pozbawienia czy ograniczenia wolności, a także związanych z zapłatą grzywny lub też wykonaniem obowiązków wynikających z orzeczenia sądu. Korzystając z pomocy mecenasa od spraw karnych, skazany, jeśli ma do tego uzasadnione podstawy, może skuteczniej starać się o dogodniejsze warunki w związku z wyznaczoną karą.

Pośród spraw z tej materii możemy wyróżnić postępowanie:

 •  • dotyczące odroczenia wykonania kary,
 •  • o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 •  • o uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary przy zastosowaniu systemu dozoru elektronicznego,
 • dotyczące warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonania reszty kary,
 •  • o rozłożenie zapłaty grzywny na raty,
 • o zadośćuczynienie od aresztu śledczego, jeśli warunki w celi były złe lub też doszło do pogorszenia stanu zdrowia osadzonego,
 •  • o wydanie kary łącznej,
 •  • dotyczące warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Uzyskanie najlepszych warunków odbywania kary przez osoby skazane, które zwróciły się po pomoc do naszej kancelarii z Warszawy, należy do najwyższych priorytetów. W tym zakresie oferujemy:

 •  • profesjonalną obsługę i pomoc w sporządzaniu konkretnych wniosków (np. o warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia, o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, o losową przepustkę lub też o rozłożenie kary grzywny na raty),
 •  • specjalistyczne porady w przypadku, jeśli odbywają karę ograniczenia wolności (np. jak skorzystać z dozoru elektronicznego),
 •  • informację o tym, w jakich okolicznościach można zwrócić się z wnioskiem o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, a także związanymi z tą instytucją konsekwencjami,
 •  • reprezentację przed sądami penitencjarnymi.

Sprawy Wykroczeniowe

Postępowania dotyczące spraw wykroczeniowych dotyczą czynów o najniższej szkodliwości społecznej. Mimo tego często wiążą się z wieloma niedogodnościami dla osób, które są obwinione o popełnienie wykroczenia. Oprócz określonych w kodeksie kar, sąd może również zadecydować o zastosowaniu dodatkowych środków karnych, jak na przykład zakaz prowadzenia pojazdów czy zbliżania się do danych osób lub miejsc. Stąd też pomoc adwokata w sprawach wykroczeniowych może okazać się konieczna. Mimo niższej rangi od przestępstwa, postępowania te nie są wcale mniej poważne.

Do wykroczeń należą m.in. takie działania, jak:

 •  • zakłócanie porządku publicznego,
 •  • zakłócanie miru domowego,
 •  • uszkadzanie mienia (prywatnego, jak i publicznego),
 •  • niezgodne z przepisami pozbywanie się odpadów,
 •  • wyrabianie, posiadanie, nabywanie, a także dostarczanie wytrychów (o ile osoba taka nie trudni się zawodem, w którym są one potrzebne),
 •  • nieposiadanie dowodu osobistego,
 •  • prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia.

W ramach wsparcia dla klientów, którzy zwrócili się po pomoc do naszej kancelarii, świadczymy:

 •  • pełną reprezentację ich interesów na etapie postępowania przygotowawczego, a także przed sądami wszystkich instancji – podejmujemy się obrony osób obwinionych, jak i działamy jako pełnomocnicy stron poszkodowanych,
 •  • pomoc w zakresie sporządzania i składania zawiadomień o popełnieniu wykroczenia,
 •  • doradztwo w zabezpieczeniu interesów finansowych, w tym na przykład dotyczące uzyskania odpowiedniego odszkodowania od sprawcy wypadku,
 •  • sporządzanie i wnoszenie wszystkich niezbędnych pism w sprawach wykroczeniowych (także odwołania od nieprawomocnego wyroku sądu).

Co zrobić, jeśli areszt był niesłuszny?

Jako że praktyka niesłusznego zarządzenia aresztu tymczasowego nie należy do rzadkości, warto mieć na uwadze fakt, że osadzony, jako poszkodowany, może domagać się stosownego odszkodowania od Skarbu Państwa. Ma ono stanowić rekompensatę za straty majątkowe, które poniósł w czasie tymczasowego aresztowaniu. Z drugiej strony jest też zadośćuczynieniem za cierpienia psychiczne i fizyczne, które wiązały się z jego sytuacją. Szczególnym przypadkiem są sytuacje, w których doszło do pogorszenia stanu zdrowia osadzonego.

Należy jednak pamiętać, że termin ubiegania się o odszkodowanie mija po upływie roku od momentu uprawomocnienia się orzeczenia, które stanowi podstawę do starania się o rekompensatę. W przypadku wykroczeń okres ten jest krótszy i wynosi jedynie sześć miesięcy. Podstawą natomiast jest wyrok uniewinniający lub orzeczenie o umorzeniu sprawy.

W celu zabezpieczenia swojego interesu, a także uzyskania najwyższego możliwego odszkodowania, warto skorzystać z pomocy adwokata. Dopilnuje on bowiem wszelkich terminów i formalności, których należy w takim momencie dopełnić.

Nie jest łatwo wycenić szkody za niesłuszne zatrzymanie przez policję, a jeszcze ciężej w przypadku zasądzenia aresztu. Pomoc prawna w takich okolicznościach to najbardziej logiczne wyjście, gdyż dobry prawnik zawsze zawalczy o najwyższą kwotę.

Formularz kontaktowy

  Siedziba kancelarii – Warszawa

  Kancelaria Adwokacka
  Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
  (skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
  00-897 Warszawa

  Dane kontaktowe

  Sekretariat: (48) 22 308-55-00

  Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

  Godziny otwarcia kancelarii

  Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

  W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h