Ponad 10 lat doświadczenia w sprawach karnych.

Sprawy karne wykonawcze

Niestety, ale proces karny często kończy się uznaniem oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierzeniem mu określonej kary. Ustawa przewiduje trzy zasadnicze rodzaje kary tj. karę pozbawienia wolności (formalnie osobnym rodzajem są kary 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności), karę ograniczenia wolności i karę grzywny. Jeśli chodzi o sprawy karne wykonawcze to bardzo często osoba skazana przez sąd potrzebuje pomocy profesjonalnego pełnomocnika tj. adwokata, na każdym etapie postępowania karnego wykonawczego, gdyż doświadczenie i wiedza często przesądzają o pomyślnym i skutecznym działaniu w ramach postępowania karnego wykonawczego, a to wprost może mieć przełożenie na uchronieniem przed negatywnymi skutkami działania organów postępowania lub skróceniem okresu wykonywanej kary.

Adwokat - profesjonalna pomoc prawna

Pomoc prawna adwokata w sprawach karnych wykonawczych dotyczy najczęściej poniżej wskazanych postępowań:

  1. odroczenie wykonania kary,
  2. przerwa w wykonaniu kary,
  3. wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
  4. obrona w sprawie o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary,
  5. warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania reszty kary,

Odroczenie i przerwa wykonania kary – jest to instytucja umożliwiająca w określonych sytuacjach na tymczasowe uchronienie przed rozpoczęciem wykonywania kary pozbawienia wolności. Co do zasady jest to instytucja czasowa, ale w praktyce często umożliwia skazanemu znaczne odwleczenie w czasie wykonania prawomocnego wyroku skazującego.

Wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego – jest to instytucja umożliwiająca w istocie zamianę kary pozbawienia wolności na znacznie mniej uciążliwą karę polegającą na obowiązku przebywania we wskazanym miejscu (domu, mieszkaniu), często z możliwością wykonywania pracy i obowiązków domowych również poza domem. Ta forma wykonywania kary stanowi dla wielu skazanych możliwość niemalże normalnego funkcjonowania na wolności, pomimo kary jej pozbawienia.

Obrona w sprawie o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary – niejednokrotnie zdarza się, że oskarżony zostaje skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby. Niestety, również często zostaje wszczęte wobec takiego skazanego postępowanie o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary wobec popełnienia przez niego w okresie próby przestępstwa podobnego na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, uchylania się od dozoru, uiszczenia grzywny, czy wykonania innego nałożonego na niego obowiązku. Bez fachowej pomocy adwokata „wirtualna” kara może zamienić się w bardzo realną.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania reszty kary – jest to instytucja umożliwiająca, pod obyciu określonego okresu kary (co do zasady po połowie kary, jednakże są zaostrzenia wobec niektórych skazanych wydłużające ten okres), warunkowe zwolnienie z pozostałego okresu. Tym samym, realny okres kary może zostać skrócony nawet o połowę.