25 maja 2023 r

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 23 maja 2023 r. udało się naszej kancelarii adwokackiej przekonać prokuratora do uchylenia postanowienia Prokuratury Regionalnej w Warszawie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego.

W grudniu 2022 r. prokurator zastosował wobec klientki naszej kancelarii adwokackiej środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20.000,00 zł. Wobec zmian w sytuacji życiowej podejrzanego zaistniały przesłanki uzasadniające zmianę stosowanego środka.  Doświadczony adwokat karnista z naszej kancelarii złożył stosowny wniosek i doprowadził do uchylenia przedmiotowego postanowienia.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

04 kwietnia 2023 r. dozór elektroniczny

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 04 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce uwzględnił nasz wniosek o wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec klienta naszej kancelarii w w systemie dozoru elektronicznego.

Nasz klient miał orzeczoną karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Był już w trakcie wykonywania tej kary tj. przebywał w zakładzie karnym. Był też osobą karaną za wcześniejsze przestępstwo. Powyższe nie przeszkodziło adwokatowi od spraw karnych w uzyskaniu zgody sądu na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. W ramach w/w systemu skazany ma możliwość wykonywania pracy i przebywania poza domem.

Adwokat karnista odpowiadał za merytoryczne prowadzenie w/w sprawy.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

03 marca 2023 r. niewinienie

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa skazał klienta naszej kancelarii za przestępstwo niewpłacenia pobranego podatku.

Skazanie opierało się na konstrukcji odpowiedzialności subsydiarnej tj. za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Wyrok nie ostał się długo, gdyż już w dniu 03 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, uwzględnił wniesioną przez naszą kancelarię apelację i zmienił zaskarżony wyrok poprzez uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

Apelacja doświadczonego obrońcy adwokata od spraw karnych doprowadziła do zmiany wyroku w drugiej instancji, co nie zdarza się często.
W tym przypadku pomoc prawna adwokata karnisty okazała się decydująca dla losów sprawy.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

24 lutego 2023 r. warunkowe zwolnienie

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

Sąd Okręgowy w Suwałkach odmówił klientowi naszej kancelarii adwokackiej warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Po skutecznym zażaleniu adwokata z naszej kancelarii powyższe postanowienie zostało uchylone do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy w Suwałkach warunkowo zwolnił klienta naszej kancelarii adwokackiej z odbycia reszty katy pozbawienia wolności. Tym samym, nasz klient nie musiał odbywać reszty kary w wymiarze ponad roku pozbawienia wolności.

Pomoc prawna adwokata karnisty z naszej kancelarii adwokackie zapewniła skazanemu ponad rok wolności.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

Umorzenie postępowania 29 grudnia 2022 r.

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 29 grudnia 2022 r. doświadczony adwokat karnista z naszej kancelarii doprowadził do umorzenia postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga Południe w Warszawie przeciwko klientowi naszej kancelarii.

Mianowice, w marcu 2022 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe w Warszawie dokonała zatrzymania klienta naszej kancelarii adwokackiej i ogłosiła mu zarzut popełnienia przestępstwa z art. 197 k.k. (gwałt). Szybka i skuteczna pomoc adwokata karnisty uchroniła podejrzanego od stosowania tymczasowego aresztowania (gdyby nie to, zapewne przebywałby on w areszcie do grudnia 2022 r.). Następnie, udało nam się przekonać prokuratora aby nie wnosił aktu oskarżenia do sądu, tylko umorzył postępowanie wobec braku dostatecznych danych uzasadniających popełnienie przestępstwa.  Adwokat od spraw karnych w Warszawie w wymierny sposób wpłynął na tok postępowania i uchronił klienta od wielu nieprzyjemności.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Kaszubski p-ko Polsce 10.11.2022 r.

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 10 listopada 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu uwzględnił naszą skargę na naruszenie praw naszego klienta w postępowaniu karnym. Skarga ma numer 15466/19 , zaś wyrok w tej sprawie można ją odnaleźć na oficjalnej stronie ETPCz.

Europejski Trybunał Praw Człowieka uwzględnił wszystkie nasze zarzuty odnośnie wadliwości procedowania w zakresie przedłużania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a przy tym zasądził 4.600 euro zadośćuczynienia i 2.677 euro kosztów procesu. Najważniejsza jest jednak satysfakcja, że nasze zarzuty w trakcie postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie były uzasadnione, zaś to sąd wadliwie procedował dopuszczając się obrazy przepisów prawa.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

Proces Brzeski 03 października 2022 r.

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

Proces Brzeski zakończył się teoretycznie w 1933 r. poprzez negatywne rozpoznanie kasacji obrońców przez Sąd Najwyższy.

Od tego dnia minęło blisko 90 lat, zaś wszyscy oskarżeni (skazani) już dawno nie żyją.

Wydawałoby się, że proces ostatecznie się zakończył i pozostaje jedynie w kręgu zainteresowań historyków.

Tymczasem, kasację w tej sprawie wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich, a jednego z adwokatów naszej kancelarii Sąd Najwyższy wyznaczył obrońcą jednego z oskarżonych w tym procesie.

Jak zatem widać na powyższym przykładzie, sprawiedliwości może stać się zadość nawet po wielu latach.

Obrona w tym procesie karnym będzie wymagała dużej wiedzy i zaangażowania od adwokata od spraw karnych.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

31 sierpnia 2022 r. uchylenie tymczasowego aresztowania

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 31 sierpnia 2022 r. adwokat od spraw karnych z naszej kancelarii doprowadził do uchylenia stosowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowana było stosowane wobec klienta naszej kancelarii adwokackiej w trakcie śledztwa. Po zakończeniu postępowania przygotowawczego został skierowany do sądu akt oskarżenia, zaś sąd wyznaczył posiedzenie w sprawie rozważenia zasadności dalszego stosowania środka zapobiegawczego. Argumentacja obrońcy wskazująca na brak przesłanek do stosowania w.w środka znalazła uznanie w oczach sądu i skutkowała zwolnieniem z aresztu klienta naszej kancelarii adwokackiej. Adwokat sprawy karne  Warszawa.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

25 sierpnia 2022 r. umorzenie z powodu przedawnienia karalności

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 25 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie i umorzył postępowanie w zakresie 5 z 6 zarzucanych oskarżonemu czynów.

Adwokat od spraw karnych z naszej kancelarii wniósł skuteczną apelację i doprowadził do zmiany zaskarżonego wyroku. Profesjonalnie napisana apelacja przyniosła znaczne korzyści dla klienta, który w pierwszej instancji został uznany przez sąd za winnego popełnienia wszystkich 6 zarzucanych mu czynów. Adwokat karnista doprowadził jednak do zmiany tego niekorzystnego wyroku.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

16 sierpnia 2022 r. umorzenie postępowania.

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 16 sierpnia 2022 r. sąd na posiedzeniu umorzył postępowanie karne przeciwko klientce naszej kancelarii adwokackiej.

Wobec klientki naszej kancelarii został wniesiony akt oskarżenia o przestępstwo z art. 286  k.k. tzw. oszustwa. Opis czynu w akcie oskarżenia został jednak wadliwie dokonany tj. zabrakło w nim znamienia tego przestępstwa w postaci wprowadzenie w błąd (oszustwo polega na wprowadzenie w błąd, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej).  Tymczasem, w myśl aktu oskarżenia oszustwo miało polegać jedynie na niewywiązaniu się z umowy – co nie jest przestępstwem. Co więcej, pokrzywdzony również nie wskazywał na jakiekolwiek wprowadzenie w błąd.

Mając na uwadze powyższe, sąd stwierdził, iż zarzucany oskarżonej czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego i umorzył postępowanie.

Adwokaci karniści z naszej kancelarii adwokackiej udzielają pomocy prawnej w sprawach karnych. Adwokat od spraw karnych, adwokat prawo karne zapewni profesjonalną pomoc w sprawach karnych.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

Potrzebujesz profesjonalne sprzętu lub obsługi ważnych wydażeń.
Nie czekaj Zadzwoń i skorzystaj z naszych usług.